Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlamak Uzmanlık Gerektirir.

Patlamadan Korunma dokümanı muhtemel patlayıcı tutuşma kaynaklarını patlamaya yol açacak maddenin nitelik ve kimyasal yapısını detayları ile inceleyerek patlamaya mani olabilecek tüm ekipman ve argümanların seçimi tutuşma kaynaklarının minimalize edilmesi

Proje bazlı çalışmalarda alınacak önlemler dizisi proses güvenlik yaklaşımı ile belirlenir.

Bu doküman da patlamanın oluşabileceği alanlar kapalı alan açık alan ve engelleri alanlar olarak sınıflandırılır ve patlama yaşandığında patlamanın zarara uğratabilecek alanların mesafe olarak hesaplanır. Bu dokümanda patlamaya neden olacak tehlikelerin oluşturacağı risklerde belirlenir ve riski gidermek için alınacak önlemleri belirler. Bu dokümanda ki tüm hesaplamalar ve detaylar olağan proses dikkate alınarak yapılacaktır.

Neden İhtiyaç Duyuluyor?

Başta çalışanlarınızın, iş yerinizin ve çevrenin korunması esastır. Patlamadan korunma dokümanı gelecek felaketin önüne geçmek mevcut riskleri ortaya çıkarmak ve gerekli önlemler dizisini oluşturmayı amaçlar.

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür.

Yönetmeliğe göre yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların bulunduğu tüm alanlarda patlayıcı alan ZONE (BÖLGE) hesabının yapılması gerekmektedir.

Hizmet Detayı
İris Ege Danışmanlık olarak,

 • Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalar ;
 • İşyerinde kullanılan tüm MSDS’ler (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) incelenerek yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı özellikteki kimyasalların belirlenmesi,
 • Belirlenen kimyasallara göre EN 60079-10-1, EN 60079-10-2 ve CEI 31-35 standartları kullanılarak Zone ( Bölge) hesaplamalarının yapılması,
 • Zone (Bölge) haritaları çizilerek, Patlamadan Korunma Dokümanının oluşturulması,
 • Zone (Bölge) içerisinde olması gereken uygun Exproof ekipman önerileri,
 • Patlayıcı ortam riskleri altında çalışan personele patlamadan korunma eğitiminin verilmesi ve sertifikalandırılması.
 • Dokümanın teslim tarihi iş kabul edildiğinde hazırlanacak detaylı hizmet sözleşmesi sonrası maksimum 2 ay olacak şekilde belirlenir.
 • Hizmet sözleşmesine ek gizlilik sözleşmesi de yapılarak güven ortamının sağlanması.

Patlamadan Korunma Dokümanını hangi firmalar hazırlamalıdır?

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanmaktadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gereken iş yerlerine aşağıdaki örnekler verilebilir.

 • Doğalgaz dolum istasyonları,
 • Benzin istasyonları,
 • Boyahaneler,
 • Tehlikeli gaz veya toz depolama tankları
 • Fakat öte yandan, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı her türlü kimyasalı bulunduran, üreten, işleten, kullanan, depolayan ve dolumunu yapan tesisler, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamakla yükümlüdürler

Niteliklerimiz

Yüksek kaliteli/garantili hizmet açısından Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlayan ekibimiz şu nitelikler ile kendini kanıtlar:

 • İş güvenliği alanında 15 yılı aşkın tecrübe
 • Kimyager ve Kimya Mühendislerinden oluşan deneyimli kadrosu
 • Yasal süreçlere eksiksiz yaklaşımı
 • Mevzuat güncellemesinde hazırlanan dokümanın 2 yıl kadar güncellemelerinin sağlanması
Devamı....
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETİ
İRİS EGE OSGB ile İş Güvenliği Uzmanlığı sözleşmesi yaptığınızda; iş yerinize, çalışan sayınız ve risklerinizin büyüklüğü dikkate alınarak, tehlike sınıfınıza uygun sertifikaya sahip İş Güvenliği Uzmanı tarafımızca görevlendirilir. Görevlendirdiğimiz İş Güvenliği Uzmanı, aşağıda sıralanmış olan hizmetleri bizim destek ve kontrolümüz altında yerine getirir.

Tarafımızca yapılmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yazılımımız ile sizler de yapılması gereken çalışmaları on- line olarak izleyebilir, yapılan çalışmaları print alabilir ve İş Müfettişlerinin yaptıkları teftişlerde yazılım üzerinde sunum yapabilirsiniz.

• Risk Değerlendirmelerinin Hazırlanması ve İyileştirme faaliyetlerinin takibi,
• Acil Durum Planlarının ve Acil Durum Krokilerinin hazırlanması,
• Acil Durum Tatbikatlarının planlanması ve takibi
• Onaylı Defterin hazırlanması ve doldurulması
• İSG Yıllık Çalışma Planı’nın hazırlanması
• İSG Yıllık Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması,
• Yıllık İSG Eğitim Planı’nın hazırlanması ve takibi,
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun kurulması için rehberlik yapmak ve çalışmalara katılmak,
• İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak,
• Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak,
• İSG Talimatlarını hazırlamak,
• Kullanılması gereken Kişisel koruyucu Donanımların belirlenmesi, çalışana verilmesi ve kullandırtılması ile ilgili işverene danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Basınçlı kaplar, kaldırma ekipmanları ve elektrikli ekipmanlar gibi, Periyodik kontrol edilmesigereken ekipmanların periyodik kontrollerinin planlanması ve takibi (istenilmesi halinde yapılması)
• Kazı işleri, enerjili işler, parlayıcı patlayıcı ortamlar, kapalı alanlar gibi yüksek riskli çalışmalar için Çalışma İzin Formu hazırlamak
Devamı....
İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ
SAĞLIK TARAMASI
• Akciğer Grafisi
• Odiometri (İşitme Testi)
• Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
• Portör Muayenesi
• Aşılar
• Laboratuvar hizmetleri

1. İşe giriş,
2. kan,
3. idrar,
4. hormon,
5. eliza,
6. alerji ve diğer numune tahlilleri,
7. check-up,
8. kanda ağır metal,
9. periyodik vb. tetkikleri
gerçekleştirilmektedir.

Poliklinik Hizmetleri Hastanın sağlık hizmeti gereksiniminin (muayene, tahlil, tedavi, gözlem, enjeksiyon, pansuman, aşılama, tıbbi uygunluk raporları vb.) olabildiği ölçüde, bulunduğu yerde karşılanması prensibiyle çalışılmaktadır.

Sunulan bu hizmet uluslararası kabul görmüş klinik göstergeleri ile ölçülmekte, ve kalite kriterlerimiz doğrultusunda sonuçlar takip edilmekte ve kliniklerimizde hizmet sunan tüm personelimiz bu sonuçlardan elde edilen verilerle kurum içi eğitimler ile desteklenerek hep daha iyiye ulaşmaya çalışılmaktadır.

Mobil Sağlık Hizmetleri Mobil tarama araçlarıyla işletmeler, okullar gibi yoğun yaşam alanlarında, yerinde tetkik ve tarama hizmetleri verilmektedir.

Hizmet kapsamında;

• kan,
• idrar tahlilleri yanı sıra akciğer filmi,
• odiometri,
• solunum fonksiyon testi,
• portör taramaları,
göz muayeneleri gibi seçenekler yer almaktadır.
Devamı....
MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ
Mobil tarama araçlarıyla işletmeler, okullar gibi yoğun yaşam alanlarında, yerinde tetkik ve tarama hizmetleri verilmektedir.
Hizmet kapsamında;
• Kan,
• İdrar tahlilleri yanı sıra akciğer filmi,
• Odiometri,
• Solunum fonksiyon testi,
• Portör taramaları,
• Göz muayeneleri gibi seçenekler yer almaktadır.
Devamı....
RİSK ANALİZİ VE TEHLİKE DEĞERLENDİRME
Risk Analizi ve Değerlendirmesi
İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önceden tespiti ve kazaların önlenebilmesi maksadıyla yapılan ve
• Çalışma Ortamlarında,
• Yürütülen Faaliyetlerde,
• Makine, ekipman, el aletlerinde
• Ortak Sosyal Alanlarda
ortaya çıkabilecek risklerin önceden tespit edilerek bertarafı çalışmalarıdır.
Devamı....
ACİL DURUM PLANLARI VE TATBİKATLARI
Acil Durum Planı ve Tatbikatları
İş yerlerinde meydana gelebilecek ve/veya dışarıdan kaynaklanabilecek acil durumların;
• Belirlenmesi,
• Meydana gelmesinin önlenmesi ve etkilerinin sınırlandırılması için alınacak tedbirlerin tespiti,
• Müdahale ekiplerinin ve yöntemlerinin belirlenmesi,
• Krokilerin oluşturularak çalışanlara eğitimlerinin verilmesi,
• Acil kaçış yollarının ve toplanma yerlerinin belirlenmesi,
• Uygun şekilde işaretlenmesi için işverene sunulması,
• Acil Durum Tatbikatlarının planlanması ve uygulamaların takip edilerek raporlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.
Devamı....
MESLEKİ EĞİTİMLER
Mesleki Eğitimler
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf iş yerlerinde çalışanların mutlaka yaptıkları işle ilgili mesleki eğitimlerini almış ve sertifikalandırılmış olması gerekmektedir. İRİS EGE OSGB, talep edilmesi halinde çalışanlarınızın mesleki eğitimlerini vererek gerekli sertifikalandırmayı sağlamaktadır.
Devamı....
İŞE GİRİŞ İSG EĞİTİMİ
Çalışanlar işe başlamadan önce Temel iş Sağlığı ve Güvenliği konularında minimum 4 saatlik eğitim almak ve ondan sonra işe başlamak zorundadır.
İRİS EGE OSGB, çalışanların işe giriş muayene işlemlerini tamamlarken işe giriş İSG eğitimlerini de vermekte ve işverenlerin yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamaktadır.
Talep edilmesi halinde, Genel İş Güvenliği ile ilgili konular Uzaktan Eğitim Sistemimiz aracılığı ile en kısa sürede verilebilmektedir.
Devamı....
İŞ YERİ HİJYENİ
5 temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği”ne göre;
• Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde çalışanlar,
• İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerlerinde çalışanlar,
• Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerlerde çalışanlar,
• Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerlerde çalışanlar,
• İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlar,
• Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanların İş Hijyeni Eğitimi almaları zorunludur.
İşverenlerin; 5 temmuz 2014 tarihine kadar yetkili eğiticilerden 8 saatlik Hijyen eğitimi’ni ilgili çalışanlarına aldırmaları ve belgelendirmeleri yasal zorunluluktur.
İRİS EGE OSGB, yetkili eğiticileri ile 8 saatlik hijyen eğitimlerini vermekte ve Bakanlık belgelendirmesini yapmaktadır.
Devamı....
İSG KURUL UYELERİ EĞİTİMİ
6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 22. Maddesi, 50 kişi ve üzerinde çalışanı olan ve 6 aydan uzun süren sürekli işlerin yapıldığı yerlerde İSG Kurulunun kurulmasını ve Kurul Üyelerinin İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili özel olarak eğitim almalarını şart koşmaktadır.
İRİS EGE OSGB, İSG Kurul Üyelerinin almaları zorunlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini vermekte, sertifikalandırmaları yapmakta, işyerinde İSG faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamaktadır.
Devamı....
YÖNETİCİ EĞİTİMİ
İşyerlerinde ki yöneticilerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal sorumluluklarını bilebilmeleri ve İş Sağlığı Güvenliği faaliyetlerini yürütebilmeleri için bilmeleri gereken konularda iş yerinde veya uzaktan eğitim sistemiyle internet üzerinden aşağıda listelenen konularda İSG eğitimleri verilmektedir.
1. İSG MEVZUATI
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
• İşverenlerin ve işveren Vekillerinin Görevleri
• Çalışanların Yükümlülükleri
• Asıl İşveren - Alt işveren İlişkileri
• Örnek Alt İşveren İSG Şartnamesi Hazırlanması
• İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
2. TS OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ
• İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Yönetim Sistemi Haline Getirilmesi
• İSG yönetim Sistemi Adımları
• İSG Yönetim Sistemi’nin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
3. GÜVENLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA
• Güvenlik kültürü Oluşturmanın Önemi
• Nasıl Güvenlik Kültürü Oluştururuz
• Güvenlik Kültürü Oluşturmada, Yöneticilerin ve Çalışanların Yapması Gerekenler
4. TEHLİKE, KAZAYA RAMAK KALA (KRK) VE KAZA
• Tanımlar
• Neler Yapılması Gerekir
• Tehlike, KRK ve Kazaların Bildiriminin Önemi
• Örnek Formlar Üzerinden Çalışma
5. KAZALARIN ÖNLENMESİ
• Kazaların Önlenmesinin Önemi
• Kazaları önlemek için Etkin Bir Sistem Kurulması
• Kazaların Önlenmesinde Proaktif Uygulamalar
• Kazaların Önlenmesinde Reaktif Uygulamalar
6. RİSK DEĞERLENDİRMESİ
• Risk Değerlendirmesi Neden Yapılmalıdır
• Tanımlar
• Nasıl Yapılır
• Sürdürülebilirliği Nasıl Sağlanır
• Örnek Uygulama
Devamı....
ÇALIŞAN EĞİTİMİ
İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları tesis etmek, risklerin bertarafı için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda İRİS EGE OSGB; yöneticilere olduğu gibi çalışanlara da, yasal hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirme eğitimleri vermekte, iş yerlerinin özelliklerine göre spesifik - ihtiyaca yönelik kapsül eğitim programları hazırlamakta ve eğitimleri düzenlemektedir. Uzaktan Eğitim Sistemimiz sayesinde eğitim talepleriniz anında karşılanabilmektedir.
Çalışanlar için Eğitim Konularımız:
• Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
• Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
• İşyeri Riskleri
• Ergonomi
• Elle Yük Kaldırma
• 5 S Temizlik ve Düzen
• İş Yeri Hijyeni
• İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
• Yangın ve Yangından Korunma
• Yüksekte Çalışma
• Acil Durumlar ve Arama, Kurtarma, Tahliye
• Parlayıcı - Patlayıcı Ortamlarda Yapılacak Çalışmalar
• İlk Yardım
• Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıf İş Yerlerinde Çalışanlar için Mesleki Eğitimler,
Yukarıda listelenen konuların dışındaki eğitim talepleri de tarafımızca karşılanmaktadır.
Devamı....
OHSAS 18001
TS OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi
Pek çok kuruluş, değişen yasalara uyum sağlamak ve iş güçlerini korumak amacıyla risk yönetimi stratejilerinin bir parçası olarak bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi uygulamaktadır.
İSG Yönetim Sistemi, kuruluşunuzun tutarlı bir şekilde sağlık ve güvenlik risklerini tanımlamasına ve denetlemesine, kaza risklerini azaltmasına, yasalara uyuma yardımcı olmasına ve genel performansı artırmasına olanak sağlayan bir çerçeve sunarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını teşvik eder.
OHSAS 18001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemleri için uluslararası düzeyde tanınmış bir değerlendirme sistemidir. Bir üçüncü tarafça belgelenebilecek uluslararası bir standardın bulunmadığı bir boşluğu doldurması için alanında lider ticari kurumlardan ve uluslararası standart ve sertifikasyon kuruluşlarından oluşan seçkin bir kadro tarafından geliştirilmiştir.
OHSAS 18001, kuruluşunuzun sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini etkili bir şekilde karşılayabilmesine yardımcı olmak için ISO 9001ve ISO 14001 ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.
OHSAS 18001 aşağıdaki alanlara yöneliktir:
• Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk denetimi planlaması
• OHSAS yönetim programı
• Yapı ve sorumluluk
• Eğitim, farkındalık ve yeterlik
• Danışma, katılım ve iletişim
• İşlem kontrolü
• Acil durum hazırlığı ve tepkisi
• Performans ölçümü, izleme ve ölçme
OHSAS 18001, iş yerinde çalışanlar, müşteriler ve halk için sağlık ve güvenlikle ilgili riskleri azaltmak üzere resmi bir prosedür uygulamayı isteyen her kuruluş tarafından benimsenebilir.
İRİS EGE OSGB, İşletmesinde TS OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi kurmak isteyen kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermekte ve belgelendirme için gerekli olan dokümantasyon ve eğitimlerin tamamlanmasını sağlamaktedır.
Devamı....
BAĞIMSIZ İSG DENETİM HİZMETLERİ
İşverenlerin; çalışanlarla, çalışma ortamlarıyla, yürütülen faaliyetlerle, makine ekipmanlarla ve alt işverenlerle ilgili çok ciddi yükümlülükleri bulunmakta ve İşverenlerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ancak bunların tamamının eksiksiz gerçekleştirilmesi ile sağlanabilmektedir.

Aksi takdirde; rutin ve rutin olmayan resmi denetimlerde çok ciddi cezai yaptırımlara maruz kalınmakta; daha da önemlisi üzücü kazalar yaşanabilmekte; maddi ve manevi kayıpların yanı sıra, Firma itibarı ve güvenilirliği zarar görebilmektedir.

Bir çok işveren, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının eksiksiz yürütülmesi için bünyesinde İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi bulundurmakta veya bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden hizmet almaktadır.

İşverenlerin, İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi görevlendirmeleri, İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülükler de medyada sıklıkla yer aldığı gibi; sadece risk değerlendirmelerini yapmak ve acil durum planlarını hazırlamaktan ibaret değildir.

İRİS EGE OSGB
; işveren adına bağımsız saha denetimleri ve dokümantasyon denetimlerini yaparak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaların eksiksiz yapılmasını sağlamaktadır.
Böylece, hem kazaların önlenmesine katkı sağlanmakta, hem de teftişlerde ortaya çıkabilecek eksikliklerden dolayı yüksek para cezalarına maruz kalınmasının önüne geçilmektedir. Müşterimiz değil, “

ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ
” olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz her an bizi yanınızda bulabileceksiniz.
Devamı....
İLKYARDIM EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRME
İLKYARDIM EĞİTİMİNİN TANIMI ve YASAL ZORUNLULUK
Hayatı tehlikeye düşüren durumlarda, sağlık görevlisi gelinceye kadar tıbbi araç gereç ve ilaç kullanılmadan yapılan uygulamaların tümü “ilkyardım” olarak tanımlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, erken dönemde ve doğru şekilde uygulanacak ilkyardım, hayat kurtardığı gibi kalıcı sakatlıkları da önlemektedir. Böyle bir öneme sahip olduğu için de kanunen zorunludur Bu zorunluluğun ayrıntıları ise; 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayınlanan İlkyardım Yönetmeliğinin 16.maddesinde belirtilmiştir. Bu yönetmeliğe göre; Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre çok tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu Yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.” İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda, idari para cezası türünden işlem yapılır.
EĞİTİM SÜRESİ ve ÜCRETLERİ
İlkyardım eğitim süresi 2 gün/16 saat olacak şekilde düzenlenir.
Eğitim ücretleri ise her yıl İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen asgari ücrettir.
EĞİTİM İÇERİĞİ
Ön Test
Genel İlkyardım Bilgileri
Hasta/Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
Temel Yaşam Desteği
Hasta/Yaralı Taşıma teknikleri
Göz kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
TYD ve Taşıma Teknikleri, Pratik Uygulaması
Havayolu Tıkanıklığı
Yaralanmalarda İlkyardım
Kanamalarda İlkyardım
Hayvan ısırmalarında İlkyardım
Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
Zehirlenmelerde İlkyardım
Boğulmalarda İlkyardım
Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
Yazılı ve Uygulamalı Sınav
Kurs Değerlendirmesi ve Kapanış

EĞİTİMİN PLANLANMASI
Öncelikli olarak ilkyardım eğitimi alacak personel sayısı belirlenmelidir. Bu sayı 10 kişinin altında ise kişiler, merkezimizde bulunan eğitim salonunda eğitim görmektedir. 10 kişinin üstündeki sayılarda ise, şirketlerin eğitim salonlarında veya eğitim merkezimizde istenilen tarih ve saatlerde eğitim yapılmaktadır. Eğitim tarihi, eğitimi alacak kişi sayısı ve eğitim yeri belirlendikten sonra, İl sağlık müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılır. Müdürlük onayından sonra kişiler, her biri konusunda uzman ve Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlkyardım eğitmenleri tarafından eğitime tabii tutulurlar.

EĞİTİM SERTİFİKASI ve GEÇERLİLİK SÜRELERİ
Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanmış ‘İlkyardımcı Sertifikası’ ve ‘İlkyardımcı Kimlik Kartı ‘ verilir. İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik kartlarının geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimlerin, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.
Devamı....
Yönetim Sistemleri
Siz değerli müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda çalışma alanımızı ve hizmet kapsamımızı günden güne genişletmekteyiz.Sizlerin ihtiyaçlarını tek elden karşılayarak hem yapılan işlerin takibinin kolaylaştırılması hem de maliyetlerin azaltılması konularında size avantaj sağlamaktayız.
Hizmet verdiğimiz siz değerli firmalarımızın çözüm ortağı olmak bizim en büyük hedefimizdir.
Kaliteli ürün üretimi ve hizmet sağlamanın yanı sıra bu işlerin sürekli izlenebilir ve ölçülebilir bir boyuta taşınması günümüzün gereklilikleri arasına girmiştir.Bu konuda dünya standardlarında bir kalite anlayışının siz değerli müşterilerimizin faaliyetlerine entegre edilmesi için “Yönetim Sistemleri” konusunda “Danışmanlık ve Belgelendirme” hizmetlerini sizlere sunuyoruz.
Bu süreç çoğu zaman ihracat yapan veya ihaleye katılan firmalarımızın karşısına bir zorunluluk olarak çıkmaktadır. Firmalarımızdan gelen talep doğrultusunda sistem açısından kendi işleyişlerine uygun dökümantasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi ve haritalandırılması bünyemizdeki Baş Tetkikçilerimiz tarafından yapılmakta ve en etkin bir şekilde çözüm sunulmaktadır. Sizlere sağladığımız yönetim sistemleri belgeleri uluslararası bir kuruluş olan IAS (International Accreditation Service) tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı bilgi ve sorularınız için: İRİS EGE OSGB GSM : 0.555 882 76 07 E-mail : bilgi@irisege.com.tr
Devamı....
Videolar
Duyurular
İlkyardım eğitimi ihtiyaçlarınız için ön kayıtlarımız devam etmektedir.
İşletmelerde sertifikalı ilk yardımcı bulundurulması yasal bir zorunluluktur.Firmalarımızın ilkyardım personeli konusundaki ihtiyaçlarının karşılamak için sürekli olarak yeni sınıflar açarak eğitimlerimize devam etmekteyiz.
Mesleki yeterlilik ön kayıtlarımız devam etmektedir.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanların mesleki yeterlilik sahibi olmaları gerekmektedir. ISGET ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile firmalarımıza hızlı ve etkin bir şekilde hizmet vermekte